13-02-2024

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Δημοσίου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής της Υπηρεσίας «Τακτικός καθαρισμός των Γραφείων και Αποθήκης – Αρχείο της εταιρείας “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.” στην Αθήνα, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης για επέκταση της σύμβασης με τους ίδιους όρους της αρχικής για διάστημα επιπλέον τριών (3) μηνών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 

 

 

 

 

TOP