23-03-2022

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την “Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας για την αποθήκευση και διανομή εξοπλισμού παιδείας για την κάλυψη αναγκών στις σχολικές μονάδες της χώρας”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

TOP