30-12-2022

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την “Προμήθεια: 900 έδρες διδασκαλίας μεταλλικές, 4000 καθίσματα ταπετσαρίας μεταλλικά, 900 παγκάκια νηπιαγωγείου ξύλινα και 500 χαρτοθήκες νηπιαγωγείου”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

TOP