07-03-2024

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την “Προμήθεια: 2.800 πίνακες μαρκαδόρου και 1.000 πίνακες μαγνητικοί Ν/Γ”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

TOP