27-11-2023

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής της υπηρεσίας «Παροχή δικαιώματος αγοράς ειδών πρώτης ανάγκης, στους απασχολούμενους στην εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», συνολικού ποσού εκατόν σαράντα οχτώ χιλιάδων ευρώ (148.000,00 €)

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 

 

 

 

 

TOP