08-08-2023

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια – Εγκατάσταση Υλικών και Δοκιμαστικός Έλεγχος Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Κλειδαριών στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (περιοχή Νικηφόρου Δράμας)

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

TOP