20-07-2023

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής της Υπηρεσίας: “Διετής Συντήρηση, Επίβλεψη και Λειτουργία των Ηλεκτρολογικών, Υδραυλικών, Οικοδομικών Εγκαταστάσεων και Στοιχείων, Εγκατάστασης Κλιματισμού – Αερισμού και Συντήρηση & Τεχνική Υποστήριξη των Ανελκυστήρων των Δικαστικών Κτιρίων Αθηνών”, με δικαίωμα προαίρεσης προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών. Διάρκεια σύμβασης 24 μήνες με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, για παράταση της διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μήνες.

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Διευκρίνηση – Πίνακες Προϋπολογισμού

TOP