28-06-2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης για το έργο: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.pdf]

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Ενεργειακή Προμελέτη.7z

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

TOP