09-09-2022

Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός με κλειστή διαδικασία για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για το έργο: “Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση Κτιρίων Στέγασης πέντε Αστυνομικών Διευθύνσεων στην Επικράτεια μέσω ΣΔΙΤ”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Πρόσκληση Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)

 

TOP