09-10-2019

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ανοικτή διαδικασία) για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια: 1.800 ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΞΥΛΙΝΑ»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [doc]

Σχέδιο Ξυλινό Παγκάκι – [pdf]

TOP