04-09-2023

Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια – Εγκατάσταση Υλικών και Δοκιμαστικός Έλεγχος Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Κλειδαριών στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (περιοχή Νικηφόρου Δράμας)

Απόφαση επαναπροκήρυξης διαγωνισμού

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

TOP