27-05-2016

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της «6μηνης συντήρησης επίβλεψης και λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων και στοιχείων στο κτίριο του Ειρηνοδικείου Αθηνών»

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της “6μηνης συντήρησης επίβλεψης και λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών εγκαταστάσεων και στοιχείων στο κτίριο του Ειρηνοδικείου Αθηνών”, με προϋπολογισμό δαπάνης 44.975,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (36.565,04€ συν 23% ΦΠΑ, δηλ. 8.409,96€), με δυνατότητα μονομερούς ανανέωσης για τρεις επιπλέον μήνες με τους ίδιους όρους και ανάλογο τίμημα. 

pdf.png1_ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ_ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ_ΩΡΧΘΟΞΧΔ-ΞΝΘ_16REQ004456610.pdf

pdf.png2_ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ__7Δ5ΠΟΞΧΔ-ΑΜΔ.pdf

pdf.png3_ΓΕΝΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ.pdf

pdf.png4_ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_-_Παράρτημα_I_1.pdf

pdf.png5_ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ_ΚΑΙ_ΔΑΠΑΝΗΣ_-_Παράρτημα_II_1.pdf

pdf.png6_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ_ΚΑΙ_ΥΛΙΚΩΝ_-_Παράρτημα_III_1.pdf

pdf.png7_ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_-_Παράρτημα_V_1.pdf

TOP