26-04-2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

Παράρτημα Τεχνικής Περιγραφής

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προϋπολογισμός Μελέτης

Σχέδια

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

TOP