18-12-2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την υπηρεσία «3η ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) – [doc]

TOP