16-06-2020

Συνοπτικός Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ- ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς Συστήματος

Νοτιο-Ανατολική Όψη και Βόρεια Όψη

Κάτοψη Δώματος

TOP