ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νότιο Αιγαίο» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΟΙΟΤΗΤΑΣ: 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Υποδομές και εξοπλισμό πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων δομών υγείας»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της   φτώχειας και κάθε διάκρισης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγίας και η μετάβαση από την οργανωτική φροντίδα στην φροντίδα της κοινότητας

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ. Αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων στους τομείς της υγείας και της προστασίας για την εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σχετικές με την επέκταση και βελτίωση των υποδομών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός ΝΑΙΓ04

 

ΠΡΑΞΗ: « Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμό του Γενικού Νοσοκομείου

                 Καρπάθου »

 

Το έργο: «Μελέτη, Κατασκευή και εξοπλισμός Γ.Ν. Καρπάθου »δυναμικότητας 22 κλινών, ανατεθεί στο ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ με την υπήθεια. Υ4β / Γ.Π.18409 / Φ22, Φ14-139 / 27.03.2012 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. με προϋπολογισμό 6.500.000,00 €.

Το 2015 η πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020» με την Αρ. 7656 / 24.12.2015 Απόφαση για την ένταξη της χώρας σε συνολική δημόσια δαπάνη 6.069.340,17 €. Σύμφωνα με την Τεχνική Δελτίο Πράξης περιλαμβάνονται τρεις υποέργους, υποέργο (1) κατασκευή του ΚΝ Καρπάθου, υποέργο (2) σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ και υποέργο (3) σύνδεση με την πηγή νερού -απογεσίας.

 

Το υποέργο (1) εκτελείται από την εταιρεία INTRAKAT σύμφωνα με την από 30.09.2014 σύμβαση με την εταιρεία ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. (ομόνομος διάδοχος των εταιρειών ΟΣΚ ΑΕ-ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ-ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ) με συμβατική αμοιβή 5.719.340,17 € συμπεριλαμβανομένων. ΦΠΑ.

 

  1. Το νέο νοσοκομείο κατασκευάζεται στην Κάρπαθο στην περιοχή Διαζιοί-Κάμποι Παναγιάς, συνολικής χωρητικότητας 22 κρεβατιών συνολικής επιφανείας 3000,0 τ.μ.  
  1. Το έργο είναι ένα διώροφο κτίριο με ισόγεια πτέρυγα ιατρικών, βοηθητικών και Η-Μ χώρων. Η διάρθρωση των επιμέρους τμημάτων του Ισογείου είναι: Τμήμα εισόδου και υπηρεσιών κοινού, τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ) με χώρο Τηλεϊατρικής, τμήμα Χειρουργείων Γενικής και Μαιευτικής Χειρουργικής, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), τμήμα εργαστηρίων, τμήμα Φαρμακείου, Νεκροτομείου, Βοηθητικών υπηρεσιών και προσωπικού, Μαγειρείο, Πλυντήριο, Αποστείρωση και Η/Μ χώροι, διάδρομοι και κυκλοφορία.
  2. Στον πρώτο όροφο του κτιριακού συγκροτήματος και περί τον κόμβο του κλιμακοστασίου τοποθετούνται (κοντά αλλά και διαχωρισμένα μεταξύ τους) η μονάδα νοσηλείας με τις συνοδευτικές της χρήσεις, το τμήμα των εφημερευόντων ιατρών και τα γραφεία της διοίκησης του νοσοκομείου. Η διάρθρωση των επιμέρους χώρων του 1ου ορόφου είναι: Νοσηλεία, Διοίκηση, διάδρομοι και κυκλοφορία.
  3. Τέλος, το νοσοκομείο θα εξυπηρετείται από αυτόνομη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού και θα παραδοθεί για χρήση πλήρως εξοπλισμένο, καθώς και στην προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού των παραπάνω χώρων.
  4. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και το ποσοστό υλοποίησης ολοκληρωμένων εργασιών στο σύνολο του έργου είναι 74% και αναλύεται ως εξής:

Οικοδομικές εργασίες: ποσοστό υλοποίησης 88% 

Η / Μ εργασίες : ποσοστό υλοποίησης 71%

Ιατροτεχνικός & ξενοδοχειακός εξοπλισμός : Το ποσοστό προσκόμισης του εξοπλισμού είναι 54%.

  1. Το Γενικό Νοσοκομείο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2018.

 

Ημερομηνία ενημέρωσης 9-03-2018