ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ιόνια Νησιά» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΟΙΟΤΗΤΑΣ: «Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης, Υγείας και Προνοίας-ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης, Υγείας και Προνοίας

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Οι επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγίας και η μετάβαση από την οργανωτική φροντίδα στην φροντίδα της κοινότητας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Αύξηση της πρόσβασης σε βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας και παροχής υπηρεσιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1526

 

ΠΡΑΞΗ: «Μελέτη, κατασκευή Οικοδομικών - Η / Μ εργασιών και προμηθειών - εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας»

 

H Πράξη εντάχθηκε στο ΕΠ Δυτική - Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι με την αρ. πρωτ. 611 / 25-05-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με δημόσια δαπάνη 36.000.000,00 € και Τελικό Δικαιούχο της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. (η οποία ενσωματώθηκε μεταγενέστερα στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.) και με κωδ. ΟΡΣ 341209. Η παραπάνω απόφαση τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. οικ. 2594 / 09-11-2016 απόφαση, ώστε να ενταχθεί στην επόμενη Προγραμματική Περίοδος. Πρόκειται για Πράξη που έχει χαρακτηριστεί ως τμήμα του σχεδίου εξυγίανσης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 (Δημόσια Δαπάνη 13.633.079,45 €).

 

Το 2016 το έργο ως «σταδιακή» εντάχθηκε με την με αρ. Πρωτ. 1784 / 14.11.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη 19.020.873,00 € (Απόφαση Ένταξης) 1784 / 14.11.2016 και 18.279.850.11 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ( το ποσό της τελευταίας τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης).

 

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΗΜΕΚ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» σύμφωνα με την 21.12.2012 Σύμβαση με την ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ (σήμερα ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με μετέπειτα διάδοχο των εταιρειών ΟΣΚ ΑΕ-ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ-ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ) και με ηΤροποποίηση της, με συμβατική τιμή 31.003.023,91 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με υπέρβαση της Αρχικής Σύμβασης κατά το ποσό 128.916,91 € λόγω αύξησης ΦΠΑ από 23% σε 24%, με αύξηση της δαπάνης των συμβατικών εργασιών από την αρχική σύμβαση κατά 1.133.685,11 €, ποσό που καλύπτεται από το προβλεπόμενο ποσό (1.878.000,00 € για ΟΙΚ-Η / Μ) των τ υχόν νέων εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου.

 

  1. Το υπάρχον Νοσοκομείο της Λευκάδας στεγάζεται σε ιστορικό κτίριο της πόλης. Το 1964 ο Δήμος Λευκάδας παραχωρεί στο Νοσοκομείο έκταση για την ανέγερση νέας πτέρυγας, ενώ μετά από υπουργική απόφαση, το 1986 αναμορφώθηκε και ορίστηκε ως Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Το οικόπεδο που διατίθεται για την ανέγερση του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης και απέχει από το κέντρο της περίπου 1.200μ και έχει εμβαδόν 15.435,20μ2.Στόχος του Νέου Νοσοκομείου είναι να κατασκευαστεί ένα σύγχρονο κτίριο που θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σε σύγχρονο τεχνολογικό και κτιριακό εξοπλισμό και θα εξυπηρετεί στο βέλτιστο βαθμό τις ανάγκες τόσο των επισκεπτών όσο και των εργαζόμενων του νοσοκομείου.

 

  1. 3. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ 4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. 3. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ 4. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. 2. Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (Δικαιούχος του Δήμου) 5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ.

 

  1. Η συνολική δυναμικότητα του νοσοκομείου είναι 123 κλίνες και η συνολική επιφάνεια των κλειστών χώρων, όπως προκύπτει από το διάγραμμα κάλυψης, είναι 16.105,87 μ2. Το κυρίως κτίριο αναπτύσσεται παράλληλα σε ένα οριζόντιο άξονα, το οποίο τονίζει τη διεύθυνση μιας πιθανής μελλοντικής επέκτασης. Παράλληλα με τον άξονα αναπτύσσεται και το κεντρικό παράθυρο του κτιρίου, γύρω από το οποίο πραγματοποιούνται όλες οι κατακόρυφες και οριζόντιες κυκλοφορίες. Στην βασική όψη, δημιουργούνται 3 επίπεδα, ενώ στο πίσω μέρος, λόγω της έντονης κλίσης του εδάφους, δημιουργούνται 4 ορόφους. Στο υπόγειο τοποθετήθηκαν ορισμένοι χώροι κύριας χρήσης λόγω της ανάγκης για ανεξάρτητες - υπαίθριες εισόδους. Το κυρίως κτίριο περιλαμβάνει τα εξής: στο ισόγειο: τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) με ανεξάρτητη είσοδο, εξωτερικά ιατρεία με ανεξάρτητη είσοδο, Τμήμα αιμοδοσίας με ανεξάρτητη είσοδο, Μονάδα Μεσογειακής αναιμίας με ανεξάρτητη είσοδο και σε άμεση σχέση με το Τμήμα Αιμοδοσίας, ακτινοδιαγνωστικό τμήμα, τοποθετημένο σε άμεση σχέση με την ΤΕΠ, γραφείο κίνησης / Πρωτόκολλο (τμήματα Διοίκησης που εκτελούν συναλλαγές με το κοινό ), τμήμα κοινωνικής ιατρικής, αίθουσα εκδηλώσεων - πρακτορείο τύπου και ανθοπωλείο, σύμφωνα με το συμβόλαιο δωρεάς, στο υπόγειο: Νοσηλευτική Μονάδα Ψυχιατρικού Τομέα με ανεξάρτητη είσοδο, καθώς και ανεξάρτητη είσοδο για τις περιστασιακές περιστάσεις τ υ Ψυχιατρικού Τομέα, μονάδα Τεχνητού Νεφρού με ανεξάρτητη είσοδο, φαρμακείο, στον α»όροφο: Χειρουργεία, σηπτικό χειρουργείο - ενδοσκοπήσεις, πλησίον χειρουργείων, μαιευτήριο, πλησίον χειρουργείων, κεντρική αποστείρωση, σε άμεση σχέση με τα χειρουργεία. Στον βόροφο: Νοσηλευτικές Μονάδες, παθολογική 1 και 2, παιδιατρική, χειρουργική, μαιευτική. Εκτός του κυρίως κτιρίου του νοσοκομείου, στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, κατασκευή ανεξάρτητου κτιρίου ΕΚΑΒ, 2 θυρωρεία, συνεργείο επισκευής ασθενοφόρων και παραλίες.

                                                                                                           

 

  1. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 30.06.2021.