ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ιόνια Νησιά» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 «Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης, Υγείας και Πρόνοιας - ΕΤΠΑ»

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης, Υγείας και Πρόνοιας

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές α’-βάθμιας και β’-βάθμιας εκπαίδευσης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1080

 

ΠΡΑΞΗ: «Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ζακύνθου - Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις»

 

Το 2016 το έργο  «Ειδικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Ζακύνθου - Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις» εντάχθηκε υπ΄αριθμ. 3098/29.01.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Ιόνια Νησιά 2014-2020» (ΕΤΠΑ) με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης  2.784.000,00 €  και 1.304.977,50 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την υπ.αρ. 1/02.03.2018 Απόφαση.

 

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με την από 07.06.2016 Σύμβαση με τη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με συμβατικό τίμημα 1.304.977,50 € συμπερ. ΦΠΑ.

 

  1. Το έργο βρίσκεται επί ανωνύμου κοινοτικής και δημοτικής οδού του Δήμου Ζακύνθου. Αφορά την προσθήκη νέων χώρων, στους οποίους θα στεγασθεί το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Ειδικό Νηπιαγωγείο Ζακύνθου, και διαμορφώσεις στο ήδη υπάρχον κτίριο, στο οποίο συστεγάζεται και το ΕΕΕΚ Ζακύνθου. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 1,371.38 m², ενώ η κάλυψη ισογείου είναι 1,377.71 m², εντός οικοπέδου επιφάνειας 3,702.10 m². Περιλαμβάνει 10 αίθουσες διδασκαλίας, 1 πολυδύναμο χώρο, 1 αίθουσα γυμναστικής, 1 χώρο φαγητού, 1 αίθουσα εκτόνωσης, 4 εργαστήρια, βιβλιοθήκη και χώρο εσωτερικού αυλισμού.

 

  1. Τα παραδοτέα πράξης είναι η παράδοση 10 αιθουσών διδασκαλίας και 4 εργαστηρίων.
  2. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και είναι υπό παράδοση.

 

23/07/2019