ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης  -ΕΤΠΑ»

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

 

ΠΡΑΞΗ: «Ανέγερση 6 Νηπιαγωγείων στην ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών»

 

Το έργο: «Ανέγερση 6 Νηπιαγωγείων στην ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών» ανατέθηκε στη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε με την με αριθ. Πρωτ. 3346/22.09.2016 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής 2014-2020»με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 2.225.000,00€ (Απόφαση Ένταξης).

 

Το έργο αποτελείται από τα υποέργα

  • Υποέργο 1 «11ο & 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» εκτελείται από την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Ε.» σύμφωνα με την από 02.12.2014 Σύμβαση με τη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με συμβατικό τίμημα 915.510,92 € συμπερ. ΦΠΑ.
  • Υποέργο 2 «10ο & 21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» εκτελείται από την εταιρεία «Όθωνας Κυριακόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε.- Τεχνική Εταιρεία» σύμφωνα με την από 02.09.2014 Σύμβαση με τη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με συμβατικό τίμημα 496.505,00 € συμπερ. ΦΠΑ.
  • Υποέργο 3 «31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» εκτελείται από την εταιρεία «Κοινοπραξία Α. Χάρεσσα – Γ. Καποδίστριας Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με την από 06.03.2014 Σύμβαση με τη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με συμβατικό τίμημα 487.408,00 € συμπερ. ΦΠΑ.
  • Υποέργο 4 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ εκτελείται από την εταιρεία «FTF A.E.» σύμφωνα με την από 21.05.2014 Σύμβαση με τη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με συμβατικό τίμημα 827.298,00 € συμπερ. ΦΠΑ.

 

  1. Το υποέργο1 «11ο & 14ο Νηπιαγωγεία Περιστερίου» βρίσκεται στο Ο.Τ. 1195 του Δήμου Περιστερίου και αφορά στην κατασκευή ενός νέου κτιρίου . Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 973,98μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 6.510,21μ2. Περιλαμβάνει 4 αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνα, πολυδύναμο χώρο, 2 χώρους ύπνου, γραφεία και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. •Το υποέργο2 «10ο & 21ο Νηπιαγωγεία Περιστερίου» βρίσκεται επί των οδών Αππιανού και Φιλικών του Δήμου Περιστερίου και αφορά στην κατασκευή ενός νέου ισόγειου κτίσματος με το σύστημα της προκατασκευής. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 291,63μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 1.952,79μ2. Περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνα, τραπεζαρία. •Το υποέργο 3 «31ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου» βρίσκεται στο Ο.Τ. 212 του Δήμου Περιστερίου και αφορά στην κατασκευή ενός νέου ισόγειου κτίσματος με το σύστημα της προκατασκευής. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 238,35μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 614,33μ2. Περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνα, γραφεία και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. •Το υποέργο 4 «17ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω» βρίσκεται στο Ο.Τ. 539Β του Δήμου Αιγάλεω και αφορά στην κατασκευή ενός νέου ισόγειου κτίσματος με το σύστημα της προκατασκευής. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 336,35μ2 εντός οικοπέδου επιφανείας 760,45μ2. Περιλαμβάνει 2 αίθουσες διδασκαλίας, κουζίνα, τραπεζαρία, χώρο ανάπαυσης, γραφεία και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.

 

  1. Τα παραδοτέα ανά υποέργο είναι : Υποέργο 1 : Y/E1: 4 αίθουσες διδασκαλίας (Περιστέρι),υποέργο 2 Υ/Ε2: 2 αίθουσες διδασκαλίας (Περιστέρι),υποέργο 3 : E3: 2 αίθουσες διδασκαλίας (Περιστέρι), και υποέργο 4 : Y/E4: 2 αίθουσες διδασκαλίας (Αιγάλεω). Συνολικά, τα παραδοτέα της Πράξης είναι η παράδοση 4 νέων κτιρίων, με 10 νέες αίθουσες διδασκαλίας. Το επιλέξιμο ποσό της συγχρηματοδότησης, αφορά καθαρά το οικονομικό αντικείμενο που δεν καλύπτεται από το δάνειο της ΕΤΕΠ, και προέκυψε από την απαίτηση για εθνική συμμετοχή στην χρηματοδότηση της Πράξης σε ποσοστό ίσο με 10%, λόγω χρήσης δανείου από ΕΤΕΠ - {κανόνας αποφυγής διπλής χρηματοδότησης - Α.Π. 45120/Α.Πλ.5504/23-10-2012 / Α.Π. 4301/30-10-2012 Ε.Δ.Α.Π. Αττικής}. Επίσης, στον τελικά Π/Υ των υποέργων έγινε προσαρμογή του ΦΠΑ σε ποσοστό 24%Tο τελικό ποσό ανά υποέργο, ως προς την ένταξη της παρούσας Πράξης είναι:(1) Υποέργο 1: 11ο & 14ο Ν/Γ Περιστερίου Σύμβαση: 915.510,92 € / Πληρωμές (ΕΤΕΠ): 173.844,76 € Επιλέξιμη δαπάνη: 915.510,92 € - 173.844,76 € = 741.666,16 € (με ΦΠΑ 23%)Αλλαγή ΦΠΑ σε 24%: 741.666,16 € / 1,23 * 1,24 = 747.695,97 € - 748.000,00 € (ένταξη)(2) Υποέργο 2: 10ο & 21ο Ν/Γ Περιστερίου Σύμβαση: 496.505,00 € / Πληρωμές (ΕΤΕΠ): 72.813,01 € Επιλέξιμη δαπάνη: 496.505,00 € - 72.813,01 € = 423.691,99 € (με ΦΠΑ 23%)Αλλαγή ΦΠΑ σε 24%: 423.691,99 € / 1,23 * 1,24 = 427.136,64 € - 427.500,00 € (ένταξη)(3) Υποέργο 3: 31ο Ν/Γ Περιστερίου Σύμβαση: 487.408,00 € / Πληρωμές (ΕΤΕΠ): 0,00 € Επιλέξιμη δαπάνη: 487.408,00 € - 0,00 € = 487.408,00 € (με ΦΠΑ 23%)Αλλαγή ΦΠΑ σε 24%: 487.408,00 € / 1,23 * 1,24 = 491.370,67 € - 491.500,00 € (ένταξη)(4) Υποέργο 4: 17ο Ν/Γ Αιγάλεω Σύμβαση: 827.298,00 € / Πληρωμές (ΕΤΕΠ): 274.649,03 € Επιλέξιμη δαπάνη: 827.298,00 € - 274.649,03 € = 552.648,97 € (με ΦΠΑ 23%)Αλλαγή ΦΠΑ σε 24%: 552.648,97 € / 1,23 * 1,24 = 557.142,05 € - 558.000,00 € (ένταξη).

 

 

23/07/2019