ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης  - ΕΤΠΑ»

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

 

ΠΡΑΞΗ: «10o Νηπιαγωγείο Κηφισίας»

 

Το έργο: «10o Νηπιαγωγείο Κηφισίας» ανατέθηκε στη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε με την με αριθ. Πρωτ. 2769/28.09.2017 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής 2014-2020»με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 1.430.000,00 € (Απόφαση Ένταξης)

 

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «LATERN CONSTRUCTION COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με την από 05.02.2019 Σύμβαση με τη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. με συμβατικό τίμημα 608.257,25 € συμπερ. ΦΠΑ.

 

  1. Το έργο βρίσκεται επί των οδών Πλατάνων & Χρ. Μαντέλου στο Δήμο Κηφισιάς και αφορά στην κατασκευή του 10ου Νηπιαγωγείου Κηφισιάς, με συνολικό εμβαδό δόμησης 408,44 τμ και κάλυψη ισογείου 469,21 τμ, εντός οικοπέδου επιφάνειας 3.435,02 τμ. Το έργο αφορά στην κατασκευή μονώροφου κτιρίου με συνολικά 2 αίθουσες εργασίας, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 1 αίθουσα ανάπαυσης, 1 γραφείο νηπιαγωγών, χώρο υποδοχής γονέων, τραπεζαρία & κουζίνα, χώρους υγιεινής και βοηθητικούς χώρους, καθώς και υπόστεγο χώρο διαλείμματος.

 

  1. Τα παραδοτέα της πράξης αφορούν στην κατασκευή 1 μονώροφου κτιρίου με συνολικά 2 αίθουσες εργασίας, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 1 αίθουσα ανάπαυσης, 1 γραφείο νηπιαγωγών, χώρο υποδοχής γονέων, τραπεζαρία & κουζίνα, χώρους υγιεινής και βοηθητικούς χώρους, καθώς και υπόστεγο χώρο διαλείμματος.

 

  1. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον 31.12.2019.

 

 

17/07/2019