ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ » (ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης ,υγείας και πρόνοιας» - ΕΤΠΑ»

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές εκπαίδευσης.

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές εκπαίδευσης.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 2276

 

ΠΡΑΞΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Φ.Ο. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»

 

Το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Φ.Ο. ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» ανατέθηκε στη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε με την με αριθ. Πρωτ.  2974/15.03.2018 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 1.185.000,00 €.

 

Το έργο πρόκειται να κατασκευαστεί από την εταιρεία «ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ» με συμβατικό τίμημα 651.450,18 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

  1. Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου βρίσκεται επί των οδών Ιπατίας Δεστούνη, Ηροδότου και Δημ. Δαυή στο Δήμο Κεφαλονιάς και αποτελείται από δύο κτίρια, ένα ισόγειο και ένα τριώροφο, στατικά ανεξάρτητα από οπλισμένο σκυρόδεμα τοιχωματικού χαρακτήρα που κατασκευάστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1970.Η ενίσχυση του Φ.Ο. και η αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς αφορά και στα δύο στατικώς ανεξάρτητα κτίρια.Οι εργασίες αποτυπώνονται αναλυτικά στην συμπληρωματική Τεχνική περιγραφή οικοδομικών εργασιών που συνοδεύει το υπ.αριθμ.34244/Α2/28-02-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ.

 

  1. Τα παραδοτέα πράξης : Η ενίσχυση του Φ.Ο. και η αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς αφορά και για τα δύο στατικώς ανεξάρτητα κτίρια στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αργοστολίου Κεφαλονιάς.

 

 

  1. Το έργο πρόκειται να συμβασιοποιηθεί άμεσα και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον 31.12.2020.