ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ » (ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης ,υγείας και πρόνοιας» - ΕΤΠΑ»

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές εκπαίδευσης.

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές εκπαίδευσης.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 2276

 

ΠΡΑΞΗ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ 2ο & 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

 

Το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ 2ο & 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ανατέθηκε στη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε με την με αριθ. Πρωτ.  2977/15.03.2018 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 1.750.000,00 €.

 

 

  1. Το έργο Το 2ο & 3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου βρίσκεται επί των οδών Ηλία Ζερβού- Δελαπόρτα- Μπασιά- Υψηλάντου στο δήμο Αργοστολίου.

 

  1. Τα παραδοτέα πράξης: Η ενίσχυση του Φ.Ο., η αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και οι Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσει στο 2ο & 3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου Κεφαλονιάς.

 

  1. Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης και προβλέπεται να ολοκληρωθεί 31.12.2020.