ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ » (ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών , υποδομών υγείας και εκπαίδευσης» - ΕΤΠΑ»

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:. Βελτίωση της ποιότητας σε τυπική εκπαίδευση.

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ποιότητας σε τυπική εκπαίδευση.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 2947

 

ΠΡΑΞΗ: «ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ»

 

Το έργο: «ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ» ανατέθηκε στη ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε με την με αριθ. Πρωτ. 4770/03.12.2018 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 3.100.000,00 € (Απόφαση Ένταξης).

 

 

  1. Το διδακτήριο του  9/θέσιου ΓΕΛ Λεχαινών  αποτελείται από 1 κτίριο με τα κλιμακοστάσια και το κεντρικό τμήμα εισόδου του σχολείου,   με τα προστεγάσματα των εισόδων τους  και τη δυνατότητα πρόσβασης  του  από τον αύλειο χώρο προς τις εισόδους .Αποτελείται από ισόγειο και ένα όροφο πάνω από περιλαμβάνει τους παρακάτω χώρους  χώροεισόδου  Αίθουσαπολλαπλών χρήσεων. 4 αίθουσες διδασκαλίας. . γραφείο Καθηγητών . γραφείο Διευθυντή με γραμματεία . αρχείο. βιβλιοθήκη. κυλικείο χώρους υγιεινής μαθητών και καθηγητών λεβητοστάσιο και δεξαμενή καυσίμων αποθήκη σχολικών βιβλίων Ανελκυστήρα και μηχανοστάσιο  ανελκυστήρα. Κλιμακοστάσια: αίθουσα φυσικών επιστημών, γραφείο πληροφορικής , συλλόγου γονέων και κηδεμόνων χώρους εκτόνωσης και υγιεινής κλπ.Θα ανεγερθεί σε οικόπεδο επιφανείας 4.284,92μ.

 

 

  1. Τα παραδοτέα του έργου είναι 6 αίθουσες τύπου Ι και 2 αίθουσες τύπου ΙΙ.

 

 

  1. Το έργο βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον 29.01.2021.