ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ήπειρος» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ: ΕΤΠΑ

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

 

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις ευπαθείς ομάδες

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1177

 

ΠΡΑΞΗ: «Κατασκευή Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολικών και της κρίσης χρηστών ναρκωτικών στο Νοσοκομείο «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Ιωαννίνων»

 

Το έργο: «Κατασκευή Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολικών και της κρίσης χρηστών ναρκωτικών στο Νοσοκομείο «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Ιωαννίνων » ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ με την υπ΄αριθμ. Υ5α/ΓΠ 28581/14.03.07  Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από το Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ 2000-2006» (ΕΤΠΑ) και από το ΠΔΕ  σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7354/07.12.2007 Απόφαση Ένταξης της πράξης συνολικής δημόσιας δαπάνης 7.950.000,00 €  με επιλέξιμη δαπάνη 1.590.000,00 €. Το υπόλοιπο ποσό των 6.360.000,00 € εντάχθηκε στο ΠΔΕ .

 

Το 2010 το έργο εντάχθηκε με την αρ. πρωτ. 3520/26.07.2010 Απόφαση Ένταξης στο Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007-2013» με συνολική δημόσια δαπάνη 9.316.773,48 και σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης περιλαμβάνονται 4 υποέργα, υποέργο (1) κατασκευή του Πολυδύναμου Κέντρου, υποέργο (2) προμήθεια εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού υποέργο (3) προμήθεια εγκατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού, υποέργο (4) σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ.

 

Η εργολαβία ολοκληρώθηκε το 2013 και το 2016 το έργο ως «phasing» εντάχθηκε με την αρ. Πρωτ. 2639/04.08.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 642.382,50€ (Β΄Φάση) και σύμφωνα με Τεχνικό Δελτίο Πράξης περιλαμβάνονται 2 υποέργα, υποέργο (1) ενεργειακή αναβάθμιση υποσταθμού-αναγκαίες προσαρμογές για την ασφαλή λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου και υποέργο (2) προμήθεια εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

 

Το έργο κατασκευάστηκε από την εταιρεία «Κοινοπραξία ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε-ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε » σύμφωνα με την από 21.12.2012 Σύμβαση με τη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ (νυν ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. οιονεί διάδοχος των εταιρειών ΟΣΚ ΑΕ-ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ-ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ) με συμβατικό τίμημα 7.630.377,00€ συμπερ. ΦΠΑ.

 

  1. Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου τετραωρόφου κτιρίου, πανταχόθεν ελεύθερου, συνολικής επιφάνειας 966,79 μ2 (440,41 μ2 Η/Μ χώροι), που θα συνδέεται με το Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων μέσω δύο μεταλλικών γεφυρών ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση λειτουργική υποστήριξη της νέας δομής. Στη δομή θα υπάρχουν ιατρείο επειγόντων περιστατικών, δύο μονάδες κλειστής αποτοξίνωσης 12 θέσεων η κάθε μια και συμβουλευτικό κέντρο με μονάδα αποκατάστασης εξωτερικών ασθενών. Η ίδρυση και λειτουργία των Πολυδύναμων Κέντρων Αντιμετώπισης του Αλκοολισμού και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών αναφέρεται στην κατασκευή 6 (έξι) ανάλογων κέντρων. Το έργο είναι πιλοτικό και γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
  2. Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το Πολυδύναμο Κέντρο διακρίνονται σε τρείς ενότητες, οι οποίες καλύπτονται αντιστοίχως από τα ακόλουθα τμήματα:

 -  Ιατρείο Επειγόντων Περιστατικών

 -  Συμβουλευτικό Κέντρο και Μονάδα Αποκατάστασης

- Μονάδα Κλειστής Αποτοξίνωσης με δύο ξεχωριστά τμήματα νοσηλείας, αλκοολικών και χρηστών ναρκωτικών ουσιών.

  1. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί προς χρήση, τα δε δύο (2) υποέργα της Πράξης, ήτοι η ενεργειακή αναβάθμιση υποσταθμού και η προμήθεια του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία.

 

 

 

17/07/2019