Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «προμήθεια 4.000 τεμαχίων ανταλλακτικών Πινακίδων Θρανίουγια την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της χώρας»,προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

pdf"Προμήθεια 4.000 τεμαχίων ανταλλακτικών Πινακίδων Θρανίου για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της χώρας»