ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Με αφορμή υποβληθέντα ερωτήματα από εταιρείες υποψήφιες να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», διευκρινίζονται  ότι:

  • Στο άρθρο 12 της ΚΥΑ 83010/4098/26.07.2017 (ΦΕΚ 271 0Β'/02.08.2017) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων …. σχετικά με τη χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» προβλέπεται η διαδικασία υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό και ειδικότερα στην παρ. 1.2.2 προβλέπεται ότι «Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την οικονομική προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος ….»
  • Το τεύχος «Τιμολόγιο Προσφοράς», το οποίο έχει αναρτηθεί στα έγγραφα του διαγωνισμού, έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν απαιτείται η συμπλήρωση και η προσκόμισή του σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή από τους συμμετέχοντες. 

 Θεόδωρος Κυριαζόπουλος

Διευθυντής Συμβάσεων Έργων & Προμηθειών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) [pdf]

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) [doc]

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Η "Κτιριακές Υποδομές ΑΕ" προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση υποσταθμού και αναγκαίες προσαρμογές για την ασφαλή λειτουργία του Γ. Ν. Ιωαννίνων Γ. Χατζηκώστα", με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 330.132,00 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 10πμ (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στα γραφεία της ΚτΥπ ΑΕ.

pdfΑπόφαση μετάθεσης διαγωνισμού