Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

 Έγγραφο Παροχής Διευκρινήσεων - [pdf]

6536 - 2019 - ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ 5982-2019 - ΔΙΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Έγγραφο Παροχής Διευκρινήσεων Νο2 - [pdf]

6871 - 2019 - Επιστολή για διευκρινήσεις

Έγγραφο Ανάρτηση Πίνακας Προϋπολογισμού σε επεξεργασμένη μορφή

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - 1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Προϋπολογισμός.- [xls]

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ - 1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Προϋπολογισμός- [xls]

ΕΦΕΤΕΙΟ - 1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Προϋπολογισμός - [xls]

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ - 1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Προϋπολογισμός - [xls]

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ - 1ο ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Προϋπολογισμός - [xls]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - [pdf] 

Αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών