Διευκρινίσεις επί τεθέντων ερωτημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στον διαγωνισμό, "Γεωτεχνική Έρευνα για την Αντιστήριξη πρανούς στο Κολυμβητήριο Περάματος" της εταιρείας "Κτιριακές Υποδομές Α.Ε." σχετικά με τη Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού, διευκρινίζονται τα κάτωθι :

      1.Αριθμός υποφακέλων προσφοράς

         Εκ παραδρομής στην πρώτη γραμμή της παρ. 2.1 αναγράφεται (3) αντί του ορθού (2), όπως ολόγραφα και αριθμητικά αναγράφεται παρακάτω στην ίδια παράγραφο 2.1.

  1. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

          Στο άρθρο 4 που αναφέρεται στο "περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής Προσφοράς" δεν υπάρχει πρόβλεψη για τυποποιημένο έγγραφο.

  1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής

      Ο φάκελος Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα περιέχει αυτά που ζητούνται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης και συγκεκριμένα :

       3.1 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, υποχρεωτικά θα είναι η πρωτότυπη.

       3.2 Η αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος - υποβολή προσφοράς θα πρέπει να φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή του αιτούντος.

       3.3 Το Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) θα πρέπει να έχει υπογραφή στην κάθε σελίδα και στην τελευταία σελίδα σφραγίδα και υπογραφή.

       3.4 Το παραστατικό εκπροσώπησης θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 και τις υποπαραγράφους αυτής του άρθρου 3.

       3.5 Στα νομιμοποιητικά έγγραφα , τον μεν ΦΕΚ δεν χρειάζεται ακριβές αντίγραφο, αν προσκομισθεί απόσπασμα του καταστατικού πρέπει να είναι επικυρωμένο αντίγραφο.

    4.Δεν υπάρχει τυποποιημένο έγγραφο Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

    5.Τέλος, στο άρθρο 1 παρ.1 της Διακήρυξης, ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες το Πτυχίο Μελετών κατηγορίας 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες & Έρευνες) τάξη Πτυχίου Α1 και άνω και θα υποβληθεί από τον προσωρινό ανάδοχο, μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 6 της Διακήρυξης.

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)