Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Κεντρική Μακεδονία» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ09Α – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας.

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών σε αστικές και μειονεκτικές περιοχές και διευκόλυνση της πρόσβασης σ΄ αυτές ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 1266

ΠΡΑΞΗ: «Επέκταση – Αναδιαρρύθμιση Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατρικού Εξοπλισμού»

Το έργο περιλαμβάνει 2 υποέργα:

α) την κύρια εργολαβία του έργου που αφορά στη κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση δύο νέων κτιρίων Ν και Ξ, εκ των οποίων το Ν αφορά επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου Α και το Ξ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου Γ
β) την προμήθεια – εγκατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού, όπως και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και χώρου στάθμευσης

Αναλυτικότερα το πρώτο υποέργο, αφορά:

  • Νέο κτίριο Ν, επιφανείας 6.735 τ.μ., το οποίο αναπτύσσεται σε επτά επίπεδα εκ των οποίων το άνω επίπεδο είναι μηχανόροφος, με άμεση επικοινωνία με το υφιστάμενο κτίριο Α σε όλα τα επίπεδα πλην του υπογείου. Στο υπόγειο του κτιρίου Ν, το οποίο είναι προσπελάσιμο κατά το μεγαλύτερο τμήμα του, χωροθετούνται η Κεντρική Αποστείρωση, το Φαρμακείο, Συνεργεία και Αποθηκευτικοί χώροι. Στο ισόγειο, εκτός από την κεντρική είσοδο του κτιρίου, χωροθετούνται η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (15 κλίνες + 2 μονώσεις), η Περιτοναϊκή Κάθαρση (2 κλίνες), η Κοινωνική Ιατρική και η Τεχνική Υπηρεσία. Στον πρώτο όροφο τα Χειρουργεία (5 αίθουσες), οι Ενδοσκοπήσεις (1 αίθουσα) και το Σηπτικό Χειρουργείο (1 αίθουσα) μαζί με τις υποστηρικτικές λειτουργίες τους. Στον δεύτερο όροφο η Παιδιατρική Νοσηλευτική Μονάδα (19 κλίνες) και η Μονάδα Βρεφών και Προώρων (5 κοιτίδες). Στον τρίτο όροφο η Χειρουργική Νοσηλευτική Μονάδα (37 κλίνες). Στον τέταρτο όροφο η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (8 κλίνες και 2 μονώσεις).
  • Νέο κτίριο Ξ, επιφανείας 1.370 τ.μ., αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα εκ των οποίων το άνω επίπεδο είναι μηχανόροφος, με άμεση επικοινωνία με το κτίριο Γ. Στο ισόγειο του κτιρίου Ξ χωροθετείται το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και Βραχείας Νοσηλείας (6 κλίνες) καθώς και το Τμήμα Φυσιοθεραπείας.

Δείτε το βίντεο

TOP