Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5000616

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2007-2013 & 2014-2020

Πρόγραμμα:  Κεντρική Μακεδονία 2014 -2020

Προϋπολογισμός: 9.469.548,82 €

Ημερομηνία ένταξης: 11/04/2016

Πράξη:  «Επέκταση – Αναδιαρρύθμιση Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας, Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού (Β’ φάση)»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο είναι χαρακτηρισμένο ως phasing. Η πράξη αφορά την Β’ φάση του τμηματοποιημένου έργου επέκτασης – αναδιαρρύθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Βέροιας και την προμήθεια του ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Ειδικότερα, προβλέπεται να εκτελεστεί το υπόλοιπο της σύμβασης, η οποία περιλαμβάνει συνολικά την προσθήκη κατ΄επέκταση δυο νέων πτερύγων, της πτέρυγας Ξ επιφανείας 1370 τ.μ. και της πτέρυγας Ν επιφανείας 6735 τ.μ. και την αναδιαρρύθμιση τμήματος της υπάρχουσας πτέρυγας Α στον 1ο όροφο έκτασης 120 τ.μ. Επίσης, το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια & εγκατάσταση ιατρικού & ξενοδοχειακού εξοπλισμού των ανωτέρω χώρων. Τέλος στο έργο προστέθηκε Υποέργο με τίτλο “Σύνδεση στο δίκτυο διανομής Μέσης Τάσης”.

TOP