Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5000224

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: Νότιο Αιγαίο

Προϋπολογισμός: 6.469.364,86€

Ημερομηνία ένταξης: 24/12/2015

Πράξη: «Μελέτη, Κατασκευή και Εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου διώροφου κτιρίου, με ισόγεια πτέρυγα βοηθητικών και Η-Μ χώρων. Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 3.013,42 τ.μ.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται:

  • Η προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού των ανωτέρω χώρων, καθώς και η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής από τον ανάδοχο.
  • Η σύνδεση με Πάροχο Τηλεπικοινωνιών και η ηλεκτροδότηση, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του έργου.
  • Η κατασκευή αγωγού ομβρίων, συνολικού μήκους 438,45μ.

 

 

TOP