Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Νότιο Αιγαίο» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ : Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων στους τομείς της υγείας και της πρόνοιας για την εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας σχετικές υπηρεσίες με την επέκταση και τη βελτίωση των υποδομών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 1084

ΠΡΑΞΗ: «Μελέτη, κατασκευή και εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου»

 

Το έργο ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ. O προϋπολογισμός του έργου είναι 6.500.000,00€ και η χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007-2013» (ΕΤΠΑ). Στην πράξη ένταξης περιλαμβάνεται και το 2ο υποέργο (σύνδεση με δίκτυα ΟΚΩ).

Το 2015 η πράξη εντάχθηκε εξ΄ ολοκλήρου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», με συνολική δημόσια δαπάνη 6.069.340,17€ και 6.605.782,91€ ποσό τελευταίας τροποποίησης Απόφασης Ένταξης. Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης περιλαμβάνονται τρία υποέργα, υποέργο (1) «κατασκευή του Γ.Ν. Καρπάθου», υποέργο (2) «σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ», υποέργο (3) «σύνδεση με πάροχο τηλεπικοινωνιών» και υποέργο (4) «κατασκευή κόμβου, οδού πρόσβασης και έργων απορροής των όμβριων υδάτων του γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου».

Το υποέργο (1) περαιώθηκε από την εταιρεία INTRAKAT με αρχικό συμβατικό τίμημα 5.719.340,17 € συμπερ. ΦΠΑ και 6.028.160,50 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

1. Το νέο Νοσοκομείο, με συνολική επιφάνεια 3000,0 τ.μ. κατασκευάστηκε στην Κάρπαθο στην περιοχή Διαζιοί-Κάμποι Παναγιάς και η συνολική δυναμικότητά του είναι 22 κλίνες.
2. Το έργο είναι ένα διώροφο κτίριο με ισόγεια πτέρυγα ιατρικών, βοηθητικών και Η-Μ χώρων. Η διάρθρωση των επιμέρους τμημάτων του Ισογείου είναι: Τμήμα εισόδου και υπηρεσιών κοινού, Τμήμα Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ) με χώρο Τηλεϊατρικής, Τμήμα Χειρουργείων Γενικής και Μαιευτικής Χειρουργικής, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), Τμήμα εργαστηρίων, Τμήμα Φαρμακείου, Νεκροτομείου, Βοηθητικών υπηρεσιών και προσωπικού, Μαγειρείο, Πλυντήριο, Αποστείρωση και Η/Μ χώροι, διάδρομοι και κυκλοφορία.
3. Στον πρώτο όροφο του κτιριακού συγκροτήματος και περί τον κόμβο του κλιμακοστασίου τοποθετούνται (κοντά αλλά και διαχωρισμένα μεταξύ τους) η μονάδα νοσηλείας με τις συνοδευτικές της χρήσεις, το τμήμα των εφημερευόντων ιατρών και τα γραφεία της διοίκησης του νοσοκομείου. Η διάρθρωση των επιμέρους χώρων του 1ου ορόφου είναι: Νοσηλεία, Διοίκηση, διάδρομοι και κυκλοφορία.
4. Τέλος, το Νοσοκομείο θα εξυπηρετείται από αυτόνομη Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού και θα παραδοθεί για χρήση πλήρως εξοπλισμένο, καθώς στην εργολαβία περιλαμβάνεται και η προμήθεια & εγκατάσταση ιατρικού & ξενοδοχειακού εξοπλισμού των ανωτέρω χώρων.
5. Το Νοσοκομείο έχει παραδοθεί προς χρήση.

TOP