Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ιόνια Νησιά» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ:  «Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης, Υγείας και Πρόνοιας-ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης, Υγείας και Πρόνοιας

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Αύξηση της πρόσβασης σε βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1526

ΠΡΑΞΗ: «Μελέτη, κατασκευή Οικοδομικών – Η/Μ εργασιών και προμήθεια – εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας»

 

H Πράξη εντάχθηκε στο ΕΠ “Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος- Ιόνιοι Νήσοι” με δημόσια δαπάνη 36.000.000,00 €, Τελικό Δικαιούχο την ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και με κωδ. ΟΠΣ 341209. Η παραπάνω απόφαση τροποποιήθηκε ώστε να ενταχθεί στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο. Πρόκειται για Πράξη η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως τμηματοποιημένη στο σχέδιο εξυγίανσης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 (Α΄Φάση. Δημόσια Δαπάνη 13.633.079,45€ ).

Το 2016 το έργο ως «phasing» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»  με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 19.020.873,00 € και 18.279.850.11 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ποσό τελευταίας τροποποίησης Απόφασης Ένταξης).

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ ΙΜΕΚ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» και με την 2η Τροποποίηση της, με συμβατικό τίμημα 31.003.023,91€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με υπέρβαση της Αρχικής Σύμβασης κατά το ποσό 128.916,91€ λόγω αύξησης  ΦΠΑ από 23% σε 24%, με αύξηση της δαπάνης των συμβατικών εργασιών από την αρχική σύμβαση κατά 1.132.256,31€, ποσό που καλύπτεται από το προβλεπόμενο ποσό (1.878.000,00€ για ΟΙΚ-Η/Μ) των τυχόν νέων εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου.

  1. Το υπάρχον Νοσοκομείο της Λευκάδας στεγάζεται σε ιστορικό κτίριο της πόλης. Το 1964 ο Δήμος Λευκάδας παραχωρεί στο Νοσοκομείο έκταση για την ανέγερση νέας πτέρυγας, ενώ μετά από υπουργική απόφαση, το 1986 αναμορφώθηκε και ορίστηκε ως Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Το οικόπεδο που διατίθεται για την ανέγερση του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της πόλης και απέχει από το κέντρο της περίπου 1.200μ και έχει εμβαδόν 15.435,20μ2. Στόχος του Νέου Νοσοκομείου είναι να κατασκευαστεί ένα σύγχρονο κτίριο που θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σε σύγχρονο τεχνολογικό και κτιριακό εξοπλισμό και θα εξυπηρετεί στο βέλτιστο βαθμό τις ανάγκες τόσο των επισκεπτών όσο και των εργαζόμενων του νοσοκομείου.
  2. Η πράξη περιλαμβάνει την υλοποίηση των εξής υποέργων :  2.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (Δικαιούχος ο Δήμος ΛΕΥΚΑΔΑΣ) 3.ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣ 4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. 5.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ.
  3. Η συνολική δυναμικότητα του νοσοκομείου είναι 123 κλίνες και η συνολική επιφάνεια των κλειστών χώρων, όπως προκύπτει από το διάγραμμα κάλυψης, είναι 16.105,87 μ2. Το κυρίως κτίριο αναπτύσσεται παράλληλα σε έναν οριζόντιο άξονα, ο οποίος τονίζει τη διεύθυνση μιας πιθανής μελλοντικής επέκτασης. Παράλληλα με τον άξονα αναπτύσσεται και το κεντρικό αίθριο του κτιρίου, γύρω από το οποίο πραγματοποιούνται όλες οι κατακόρυφες και οριζόντιες κυκλοφορίες. Στην βασική όψη, δημιουργούνται 3 επίπεδα, ενώ στην πίσω όψη, λόγω της έντονης κλίσης του εδάφους, δημιουργούνται 4 όροφοι. Στο υπόγειο τοποθετήθηκαν ορισμένοι χώροι κύριας χρήσης λόγω της ανάγκης για ανεξάρτητες – υπαίθριες εισόδους. Το κυρίως κτίριο περιλαμβάνει τα εξής: στο ισόγειο: τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) με ανεξάρτητη είσοδο, εξωτερικά ιατρεία με ανεξάρτητη είσοδο, τμήμα αιμοδοσίας με ανεξάρτητη είσοδο, μονάδα Μεσογειακής αναιμίας με ανεξάρτητη είσοδο και σε άμεση σχέση με το τμήμα Αιμοδοσίας, ακτινοδιαγνωστικό τμήμα, τοποθετημένο σε άμεση σχέση με το Τ.Ε.Π., γραφείο κίνησης/Πρωτόκολλο (τμήματα της Διοίκησης που συναλλάσσονται με το κοινό), τμήμα κοινωνικής ιατρικής, κυλικείο – πρακτορείο τύπου και ανθοπωλείο (ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Ασμένη, σύμφωνα με το συμβόλαιο δωρεάς), στο υπόγειο: Νοσηλευτική Μονάδα Ψυχιατρικού Τομέα με ανεξάρτητη είσοδο, καθώς και ανεξάρτητη είσοδο για τα οξέα περιστατικά του Ψυχιατρικού Τομέα, μονάδα Τεχνητού Νεφρού με ανεξάρτητη είσοδο, φαρμακείο, στον ά όροφο: Χειρουργεία, σηπτικό χειρουργείο – ενδοσκοπήσεις, πλησίον χειρουργείων, μαιευτήριο, πλησίον χειρουργείων, κεντρική αποστείρωση, σε άμεση σχέση με τα χειρουργεία. Στον β΄όροφο: Νοσηλευτικές Μονάδες, παθολογική 1 και 2, παιδιατρική, χειρουργική, μαιευτική. Εκτός του κυρίως κτιρίου του νοσοκομείου, στο έργο περιλαμβάνονται εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, η κατασκευή ανεξάρτητου κτιρίου ΕΚΑΒ, 2 θυρωρεία, συνεργείο επισκευής ασθενοφόρων και παρεκκλήσι.
  4. Το έργο έχει παραδοθεί διοικητικά προς χρήση, με έναρξη λειτουργίας του την 20.05.2019.
TOP