Γενικό Νοσοκομείο Πατρών "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δυτική Ελλάδα» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «5 – Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης – ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 1609

ΠΡΑΞΗ: «Αναβάθμιση κεντρικού κτιρίου Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ” και προμήθεια-εγκατάσταση ιατρικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού»

 

Το έργο: «Αναβάθμιση κεντρικού κτιρίου Γενικού Νοσοκομείου Πατρών “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ” και προμήθεια-εγκατάσταση ιατρικού, ξενοδοχειακού και λοιπού εξοπλισμού» ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 20.739.217,00€ και η χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» (Ε.Τ.Π.Α.).

Το 2016 το έργο ως «phasing» εντάχθηκε στο ΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης (Β’ Φάση) 3.561.913,95 € και με 7.548.962,89 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το έργο κατασκευάστηκε από την εταιρεία «ΕΚΤΕΡ Α.Ε.» με συμβατικό τίμημα 14.943.811,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

1. Το έργο κατασκευάστηκε στην Πάτρα στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» και αφορά στην εκτέλεση οικοδομικών και Η/Μ εργασιών στο πολυώροφο τμήμα του Κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου μετά την στατική του αποκατάσταση που έγινε λόγω των βλαβών που υπέστη το κτίριο από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008. Το κτίριο επιφανείας 9.352 τ.μ. περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο, και επτά ορόφους, βρίσκεται σε επαφή ανατολικά του υφιστάμενου διωρόφου και νότια της πτέρυγας ΤΕΠ – χειρουργείων η οποία έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί και με την οποία συνδέεται μέσω διακτιριακού διαδρόμου.
2. Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει εκτέλεση οικοδομικών και Η/Μ εργασιών:
• από τον 1ο έως και τον 7ο όροφο όπου χωροθετούνται οι Παθολογικές και Χειρουργικές Μονάδες
• στο ισόγειο όπου χωροθετούνται η Κεντρική Είσοδος, το κυλικείο, το Αιμοδυναμικό, το Φυσιοθεραπευτήριο, το Ενδοασοπικό τμήμα και το Ακτινολογικό με τους βοηθητικούς χώρους
• στο υπόγειο όπου χωροθετούνται η Κουζίνα, το Πλυντήριο, οι Η/Μ Εγκαταστάσεις, Αποδυτήρια Προσωπικού βοηθητικοί χώροι.

3. Στο έργο συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.
4. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και έχει παραδοθεί προς χρήση (Διοικητική παραλαβή) τον Φεβρουάριο 2017.

TOP