Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Δυτική Μακεδονία» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 9 – «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση – ολοκλήρωση υποδομών Α/θμιας και Β/θμιας υγείας και πρόνοιας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 1539

ΠΡΑΞΗ: «Προσθήκη πτέρυγας κατ΄ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

 

Το έργο: «Προσθήκη πτέρυγας κατ΄ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου και προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γ.Ν. Πτολεμαΐδας ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 10.617.343,00 € και η χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Μακεδονία-Θράκη 2007-2013» (ΕΤΠΑ).

Το 2015 το έργο ως «phasing» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 4.869.059,42€ (Β’ Φάση) και 5.006.729,42 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα λόγω της προσθήκης δύο νέων υποέργων.

Το έργο υλοποιήθηκε από την εταιρεία «Κ/Ξ ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Α.Τ.Ε.» με συμβατικό τίμημα 6.874.471,25€ συμπερ. ΦΠΑ. και 6.912.796,92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

1. Το έργο κατασκευάστηκε στην Πτολεμαΐδα στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» και αφορά στην επέκταση του Νοσοκομείου. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κτιριολογικού προγράμματος και την αισθητική και λειτουργική ενσωμάτωση των επεκτάσεων, κρίθηκε αναγκαία η παρέμβαση σε τρία σημεία του Νοσοκομειακού συγκροτήματος με την κατασκευή νέων κτιρίων επιφανείας 4.350τμ..
2. Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει εκτέλεση οικοδομικών και Η/Μ εργασιών στις παρακάτω παρεμβάσεις:
• Επέκταση των Εξωτερικών Ιατρείων στο ισόγειο με προσθήκη ιατρείων Νευρολογικού & Πόνου και Παιδοψυχιατρικού με νέα κύρια είσοδο.
• Κατασκευή Νέας Πτέρυγας όπου στο κάτω ισόγειο χωροθετούνται οι χώροι των Η/Μ εγκαταστάσεων, χώρος εξυπηρέτησης φοιτητών ΤΕΙ Μαιευτικής και Κυλικείο, στο ισόγειο χωροθετούνται η Κύρια Είσοδος, το τμήμα Χειρουργείων Ημέρας και το Τμήμα Αιμοδοσίας, ο α΄ όροφος αποτελεί μηχανολογικό όροφο και στο β΄ όροφο χωροθετείται Νοσηλευτική Ογκολογική Μονάδα (Χημειοθεραπείας) με θαλάμους ημερήσιας νοσηλείας και θαλάμους υποστήριξης ασθενών δυναμικότητας δώδεκα κλινών.
• Κατασκευή ανεξάρτητου κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού
• Στο έργο συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.
3. Στο έργο συμπεριλαμβάνεται το υποέργο (2) «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Πτολεμαΐδας “Μποδοσάκειο”» καθώς και το υποέργο (3) «Προμήθεια και Εγκατάσταση Πιεστικού Συγκροτήματος (Π/Σ) για τις ανάγκες του Γ. Ν. Πτολεμαΐδας “Μποδοσάκειο”»
4. Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

TOP