Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5002086

Προγραμματική περίοδος : ΕΣΠΑ 2007-2013 & 2014-2020

Πρόγραμμα:  Δυτική Μακεδονία 2014 -2020

Προϋπολογισμός: 5.006.729,42 €

Ημερομηνία ένταξης: 12/12/2016

Πράξη: «Προσθήκη πτέρυγας κατ΄ επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου – Εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το έργο είναι χαρακτηρισμένο ως phasing.  Η πράξη αφορά στη β΄ φάση της τμηματοποιημένης πράξης  «Προσθήκη  πτέρυγας  κατ’  επέκταση  του  υπάρχοντος  κτιρίου   και   προμήθεια  – εγκατάσταση  Ιατρικού  και  Ξενοδοχειακού  Εξοπλισμού  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Πτολεμαΐδας  Μποδοσάκειο» που εντάχθηκε στο Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» 2007-2013 με κωδικό MIS 383620 και αφορούσε την επέκταση του Γ. Ν. Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο». Το δεύτερο υποέργο της πράξης αφορά στην προμήθεια – εγκατάσταση  ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) και το τρίτο υποέργο της πράξης αφορά στην προμήθεια – εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήματος (Π/Σ), προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του νοσοκομείου.

TOP