Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στερεά Ελλάδα» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 09 – «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:  1867

 ΠΡΑΞΗ: «Μελέτη, Κατασκευή – Εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας»

 

Το έργο: «Μελέτη, Κατασκευή – Εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας» ανατέθηκε στη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και η χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος 2007 – 2013» (ΕΤΠΑ) και από το ΠΔΕ συνολικής δημόσιας δαπάνης 70.495.213,35 € με επιλέξιμη δαπάνη 22.000.000,0 €. Το υπόλοιπο ποσό των 47.000.000,0 € εντάχθηκε στο ΠΔΕ.

Το 2017 το έργο ως «phasing» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα  2014-2020» με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 42.190.407,74€ (Β’ Φάση) και 42.381.038,09 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Στις 11.04.2017 εγκρίθηκε η Χρηματοδοτική Συνεισφορά («μεγάλο έργο»)  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, για το τμήμα του μεγάλου έργου που εντάσσεται στο Ε.Π. «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος».

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΙΜΕΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ε » με συμβατικό τίμημα 68.216.375,91€ συμπερ. ΦΠΑ.

  1. Το έργο αφορά στην κατασκευή του νέου Γενικού Νοσοκομείου της Χαλκίδας στο χώρο του πρώην Στρατοπέδου «Παπαναγνώστου», που αποτελείται από ένα κτιριακό συγκρότημα έως και 6 ορόφων συνολικής επιφάνειας 32.338,42τμ. με υπόγεια, σε οικόπεδο με εμβαδόν 200 περίπου στρεμμάτων  σε άμεση γειτνίαση με την πόλη της Χαλκίδας.
  2. Το Νοσοκομείο είναι δυναμικότητας 278 κλινών και περιλαμβάνει Νοσηλευτικές Μονάδες Παθολογικού και Χειρουργικού Τομέα 140 κλινών, Μαιευτική Νοσηλευτική 32 κλινών, Παιδιατρική Νοσηλευτική 15 κλινών, Τμήμα Βρεφών και Προώρων 5 κλινών, Βραχεία Νοσηλεία 16 κλινών, ΜΕΘ Παθολογικού 11 κλινών, ΜΕΘ Καρδιολογικού 5 κλινών, Τεχνητό Νεφρό 27 κλινών, Μεσογειακή Αναιμία 8 κλινών, Βραχεία Νοσηλεία ΤΕΠ και Μόνωση Παιδιών 7 κλινών και Ψυχιατρική 12 κλινών. Στον περιβάλλοντα χώρο αναδεικνύονται τα ευρήματα της αρχαιολογικής ανασκαφής.
  3. Στο έργο συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.
  4. Στην Πράξη περιλαμβάνονται 6  υποέργα, υποέργο (1) κατασκευή του ΓΝ Χαλκίδας, υποέργο (2) 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, υποέργο (3) αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες, υποέργο (4) εργασίες  ομάδας ναρκαλιείας ΤΕΝΞ , υποέργο (5) Σύνδεση με πάροχο ηλεκτροδότησης και υποέργο (6) Σύνδεση με δίκτυο Τηλεπικοινωνιών.
  5. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και ο ανάδοχος έχει μετά το πέρας των εργασιών την υποχρέωση της συντήρησης του Γενικού Νοσοκομείου για τα δύο (2) επόμενα χρόνια.
TOP