Νέα Πτέρυγα του Π. Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Κεντρική Μακεδονία» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ09Α – «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υποδομών σε αστικές και μειονεκτικές περιοχές και διευκόλυνση της πρόσβασης σ΄ αυτές ευπαθών κοινωνικών ομάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 1266

ΠΡΑΞΗ: «Μελέτη, Κατασκευή Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων – Διοίκησης – Κεντρικής Αποστείρωσης και Πλυντηρίων, Ανακατασκευή υπάρχουσας Πτέρυγας Χειρουργείων και Προμήθεια – Εγκατάσταση Ιατρικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού του Π. Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ»

 

Το έργο κατασκευάστηκε από την εταιρεία INSO SpA, στην Θεσσαλονίκη στο χώρο του Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και αφορά στη κατασκευή νέας πτέρυγας εν επαφή με υφιστάμενο κτίριο του Νοσοκομείου στην περιοχή που βρίσκεται παραπλεύρως του κεντρικού χειρουργείου, με χρήσεις γραφείων Διοίκησης, Χειρουργείων σε επέκταση των παλιών, χώρων κεντρικής αποστείρωσης και πλυντηρίων.
Επίσης περιλαμβάνεται η διαρρύθμιση των υφισταμένων χώρων του Νοσοκομείου που είναι σε επαφή με την καινούργια πτέρυγα χειρουργείων (Επανασχεδιασμός παλαιών χειρουργείων, διαμόρφωση μονάδας εντατικής θεραπείας – Μ.Ε.Θ).
Αναλυτικότερα στη νέα πτέρυγα σε τρία επίπεδα, συνολικής επιφάνειας 4.145,30 τ.μ. κατασκευάζονται:

  • Υπόγειο εμβαδού 1.210,07 τ.μ. η Κεντρική Αποστείρωση, τα Πλυντήρια και Η/Μ εγκαταστάσεις
  • Ισόγειο εμβαδού 1.161,76 τ.μ. τα γραφεία Διοίκησης
  • Όροφος εμβαδού 1.161,76 τ.μ. η νέα πτέρυγα των έξι (6) Χειρουργείων με τους υποστηρικτικούς χώρους και
  • Δώμα εμβαδού 611,68 τ.μ. Η/Μ εγκαταστάσεις

Στο επίπεδο του 1ου Ορόφου του υφισταμένου κτιρίου, ανακατασκευάζονται χώροι συνολικού εμβαδού 1.274 τ.μ. για την δημιουργία τριών (3) χειρουργικών αιθουσών και μιας (1) σηπτικής εμβαδού 444 τ.μ., Ανάνηψη χειρουργείων εμβαδού 152 τ.μ. και Μ.Ε.Θ. είκοσι (20) κλινών και δύο (2) μονώσεων.

Επίσης κατασκευάστηκαν νέος χώρος για το πρωτοξείδιο του αζώτου εμβαδού 24 τ.μ. στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου, νέος διάδρομος στα επίπεδα των τριών ορόφων του υπάρχοντος κτιρίου για την επικοινωνία της παλαιάς πτέρυγας των χειρουργείων με την καινούργια, συστοιχία ραμπών ΑΜΕΑ εξωτερικά της παλαιάς πτέρυγας για έξοδο διαφυγής και ο περιβάλλων χώρος πέριξ του νέου κτιρίου.

Στην Πράξη συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού εξοπλισμού.

TOP