Νηπιαγωγείο Λακήθρας Κεφαλονιάς

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ε.Π. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας» – ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της πρόσβασης σε υποδομές εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 2276

ΠΡΑΞΗ: «Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς – Ενίσχυση στο Νηπιαγωγείο Λακήθρας Κεφαλονιάς»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 112.406,75 € και 57.327,32 € όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το έργο υλοποιήθηκε από την εταιρεία «ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συμβατικό τίμημα 57.327,32 € συμπερ. ΦΠΑ.

Το Νηπιαγωγείο Λακήθρας βρίσκεται στον οικισμό Λακήθρας, νοτιοανατολικά του Αργοστολίου. Το νηπιαγωγείο έχει τοποθετηθεί στο κέντρο του οικισμού και σε υψόμετρο 170m περίπου. Το κτίριο που στεγάζεται το Νηπιαγωγείο Λακήθρας είναι ισόγειο κτίσμα από τοιχοποιία, ορθογωνικής κάτοψης με διαστάσεις 16,60m μήκους, 7,40m πλάτους και συνολικού εκτιμώμενου ύψους 4,50m.Η ενίσχυση του Φ.Ο. και η αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς αφορά το Νηπιαγωγείο Λακήθρας.

TOP