Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Αλκοολικών και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ήπειρος» (ΕΣΠΑ 2014-2020)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4 – Ενίσχυση Υποδομών Εκπαίδευσης, Υγείας και Πρόνοιας. (ΕΤΠΑ)

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις ευπαθείς ομάδες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1177

ΠΡΑΞΗ: «Κατασκευή και Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολικών και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων (Β’ ΦΑΣΗ)

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

Περιγραφή Α’ Φάσης του έργου:
Η Α’ φάση του έργου περιλαμβάνει: 1) Κατασκευή νέου κτιρίου (Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης του Αλκοολισμού και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών) συνολικής επιφάνειας 3.986,79 μ² που περιλαμβάνει ισόγειο, A, Β και Γ όροφο, στον περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου Χατζηκώστα στα Ιωάννινα. Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το Πολυδύναμο Κέντρο διακρίνονται σε τρεις ενότητες, οι οποίες καλύπτονται αντιστοίχως από τα ακόλουθα τμήματα: Α. Ιατρείο Επειγόντων Περιστατικών Β. Συμβουλευτικό Κέντρο και Μονάδα Αποκατάστασης Γ. Μονάδα Κλειστής Αποτοξίνωσης με δύο ξεχωριστά τμήματα νοσηλείας αλκοολικών και νοσηλείας χρηστών ναρκωτικών ουσιών. Προς εξυπηρέτηση των προηγουμένων το νέο κτίριο θα συνδέεται με το υφιστάμενο σε δύο επίπεδα. Στη στάθμη του Γ ορόφου κλειστή γέφυρα εξασφαλίζει την επικοινωνία του Ιατρείου Επειγόντων Περιστατικών με το ΤΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου. Η εξυπηρέτηση της τροφοδοσίας του Πολυδύναμου κέντρου από το κτίριο του Νοσοκομείου, εξασφαλίζεται με στεγασμένο διάδρομο στη στάθμη του Α ορόφου. Η είσοδος στο τμήμα άμεσης πρόσβασης, ήτοι το Ιατρείο Επειγόντων Περιστατικών, γίνεται με γεφυρωτή κλειστή κατασκευή από το επίπεδο της εισόδου του κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου (υποέργο 1).
2) Ξενοδοχειακό εξοπλισμό (γραφειακό και νοσοκομειακό) (υποέργο 3), 3) Προμήθεια – Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (υποέργο 5)

 

Περιγραφή Β’ Φάσης του έργου:
Στο έργο «Κατασκευή και Προμήθεια εγκατάσταση εξοπλισμού Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης Αλκοολικών και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα Ιωαννίνων (Β’ ΦΑΣΗ)» περιλαμβάνονται οι αναγκαίες εργασίες αναβάθμισης του Υποσταθμού του Νοσοκομείου Χατζηκώστα, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση του νέου κτιρίου με το δίκτυο της Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) καθώς και η προμήθεια – εγκατάσταση, του απαραίτητου για την λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου Αντιμετώπισης του Αλκοολισμού και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Αποτελείται από δύο Υποέργα:

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν.
Προϋπολογισμός: 428.639,89 €
Ανάδοχος: ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός: 283.811,20 €
Ανάδοχος : ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Το υποέργο 2 έχει ολοκληρωθεί

TOP