10ο Γενικό Λύκειο Περιστερίου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5150168

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Προϋπολογισμός: 479.249,38 €

Ημερομηνία ένταξης: 27/12/2021

Πράξη: «Μελέτες Ωρίμανσης για το 10ο ΓΕ.Λ. Περιστερίου»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου “10ο ΓΕ.Λ. Περιστερίου”, ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη Π.Π. 2021-2027.

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι Μελέτες  βρίσκεται στο Ο.Τ. 1086 του Δήμου Περιστερίου επί των οδών Κάκτου-Πεζόδρομος-Ανεμώνης-Αγ. Ιερόθεου και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Αναλυτικότερα: Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων, προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου κατασκευής ενός 12/θέσιου Γενικού Λυκείου  (δυναμικότητας 360 μαθητών).

TOP