10ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5150149

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Προϋπολογισμός: 194.894,84 €

Ημερομηνία ένταξης: 28/01/2022

Πράξη: «Μελέτες Ωρίμανσης για το 10ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου “10ο Νηπιαγωγείο Μεταμόρφωσης – Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις”, ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη Π.Π. 2021-2027.

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι Μελέτες καταλαμβάνει τμήμα του Ο.Τ 214Α του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Μεταμόρφωσης και βρίσκεται επί των οδών Μεσολογγίου, Ζέας, Ποσειδώνος & Σητείας και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Αναλυτικότερα: Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου κατασκευής ενός 4/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου   (δυναμικότητας 100 μαθητών).

TOP