11ο Δημοτικό Σχολείο & 11ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5149214

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Προϋπολογισμός: 280.002,23 €

Ημερομηνία ένταξης: 10/12/2021

Πράξη: «Μελέτες Ωρίμανσης για το 11ο  Δημοτικό Σχολείο & 11ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου “11ο  Δημοτικό Σχολείο & 11ο Νηπιαγωγείο Αιγάλεω”, ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη Π.Π. 2021-2027.

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι Μελέτες βρίσκεται μεταξύ των οδών Νικηφόρου Μανδηλαρά & Προμηθέως του Δήμου Αιγάλεω και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Αναλυτικότερα: Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου κατασκευής ενός  9/θέσιου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (δυναμικότητας 225 μαθητών) & ενός 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου (δυναμικότητας 50 νηπίων).

TOP