12ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5132528

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Προϋπολογισμός: 85.643,84 €

Ημερομηνία ένταξης: 08/10/2021

Πράξη: «Μελέτες Ωρίμανσης για το 12ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου “12ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις» προκειμένου αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη Π.Π. 2021-2027.

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι Μελέτες βρίσκεται στο  Ο.Τ. 953, στη θέση Σωρού του Δήμου Αμαρουσίου επί της οδού Καλτεζών και πεζοδρόμων και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Αναλυτικότερα: Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου κατασκευής ενός 2/θέσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου (δυναμικότητας 50 μαθητών).

TOP