18ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5145516

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Προϋπολογισμός: 487.495,25€

Ημερομηνία ένταξης: 10/11/2021

Πράξη: «Μελέτες Ωρίμανσης για το 18ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου “18ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών”, ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη Π.Π. 2021-2027. Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι Μελέτες βρίσκεται μεταξύ των οδών Αγ. Πέτρου, Εχίνου & Σαμψούντος στο Ο.Τ. 815 του Δήμου Αχαρνών  και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Αναλυτικότερα: Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου κατασκευής ενός  12/θέσιου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου  (δυναμικότητας 300 μαθητών).

TOP