1ο & 2ο Δημοτικά Σχολεία Δήμου Ελευσίνας

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5109505

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Προϋπολογισμός: 510.456,19 €

Ημερομηνία ένταξης: 09/06/2021

Πράξη: «1ο και 2ο Δημοτικά Σχολεία Δήμου Ελευσίνας»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου «1ο και  2ο Δημοτικά Σχολεία  Δήμου Ελευσίνας» ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη Π.Π. 2021-2027.

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι Μελέτες βρίσκεται επί των οδών Μιαούλη, Χαριλάου και Ανωνύμου οδού, στο Ο.Τ.21  στην περιοχή του Δήμου Ελευσίνας. Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Αναλυτικότερα: Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων, προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου κατασκευής δύο εξαθέσιων δημοτικών σχολείων (δυναμικότητας 300 μαθητών).

TOP