1ο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο - 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Αργυρούπολης

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5132794

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Προϋπολογισμός: 573.582,93 €

Ημερομηνία ένταξης: 11/10/2021

Πράξη: «Μελέτες Ωρίμανσης για το 1ο ΕΠΑ.Λ. – 2ο Ε.Κ. Αργυρούπολης»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου “1ο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο – 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Αργυρούπολης” ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη Π.Π. 2021-2027.

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι Μελέτες βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κύπρου και αδιαμόρφωτων οδών στο Ο.Τ. 354  του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης. Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Αναλυτικότερα: Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου κατασκευής ενός Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου & ενός Εργαστηριακού Κέντρου (δυναμικότητας 300 μαθητών).

TOP