1ο Νηπιαγωγείο Δήμου Περάματος

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5168225

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Προϋπολογισμός: 152.547,59 €

Ημερομηνία ένταξης: 06/10/2022

Πράξη: «Μελέτες Ωρίμανσης για το 1ο Νηπιαγωγείο Δήμου Περάματος»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου “1ο  Νηπιαγωγείο Περάματος – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις”, ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη Π.Π. 2021-2027.

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι Μελέτες καταλαμβάνει τμήμα του Ο.Τ. 46 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχέδιο του Δήμου Περάματος και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Επτανήσου.  Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Αναλυτικότερα: Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου κατασκευής ενός 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου (δυναμικότητας 50 μαθητών).

TOP