2ο Λύκειο Μαρκοπούλου Μεσογαίας

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΤΤΙΚΗ 2014 -2020»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης  -ΕΤΠΑ»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

ΕIΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού της Εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης στην Αττική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: κωδικός 1123

ΠΡΑΞΗ: «2ο Λύκειο Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη)»

 

Το έργο ανατέθηκε στην ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. και εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με συνολική δημόσια δαπάνη πράξης 5.870.000,00€ και 287.750,00€ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Το έργο εκτελείται από την εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ LATERN CONSTRUCTION COMPANY SA ΡΟΜΒΟΣ ΑΕ ΕΤΕ» με συμβατικό τίμημα 2.582.800,00€ συμπερ. ΦΠΑ.

Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ.: Γ.503 του Δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας και αφορά στην κατασκευή του 2oυ Λυκείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη), με συνολικό εμβαδόν δόμησης 2.622,45 μ2, εντός οικοπέδου επιφανείας 5.921,18 μ2. Το 2o Λύκειο Μαρκοπούλου Μεσογαίας περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας Τύπου I  και 3 αίθουσες Τύπου II, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 1 βιβλιοθήκη, 1 εργαστήριο φυσικοχημείας, 1 εργαστήριο πληροφορικής, 1 εργαστήριο τεχνολογίας σχεδίου και 2 εργαστήρια ξένων γλωσσών.

Στο έργο συμπεριλαμβάνεται το υποέργο 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «2ο Λύκειο Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη)». Το υποέργο εκτελείται από το «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

Το υποέργο που θα εκτελεστεί αφορά στα εξής:

  • Παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών στο σύνολο του έργου, προετοιμασία και προκαταρκτική διερεύνηση όπου κρίνεται αναγκαίο. Ανασκαφικές έρευνες και εργασίες σε όσα τμήματα αποκαλυφθούν αρχαία κατάλοιπα κατά την πορεία του έργου. Αρχαιολογική τεκμηρίωση, σχεδιαστική και φωτογραφική τεκμηρίωση ακινήτων και κινητών ευρημάτων.
  • Προστασία-ανάδειξη μνημείων: συντήρηση και αποθήκευση κινητών ευρημάτων, αντιστηρίξεις και λοιπές εργασίες προστασίας (επείγουσες επεμβάσεις προστασίας) ακίνητων ευρημάτων
    • Λοιπές εργασίες.

Για την εκτέλεση του υποέργου 2 και στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας μέχρις ολοκληρώσεως του, εγκρίθηκε συνολική δαπάνη ποσού 274.950 € .

TOP