2ο Λύκειο Μεταμόρφωσης

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5029911

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014 -2020

Προϋπολογισμός: 2.963.259,38 €

Ημερομηνία ένταξης: 24/09/2018

Πράξη: «2ο Λύκειο Μεταμόρφωσης – Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ.63, επί των οδών Τατοίου, Λειβαδιάς, Δελφών, Ε. Βενιζέλου, του Δήμου Μεταμόρφωσης. Στην Πράξη συμπεριλαμβάνεται Υποέργο Αρχαιολογίας. Το υποέργο 3 με τίτλο: ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, αφορά την διαχείριση  Αποβλήτων  Εκσκαφών – Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ).

TOP