23ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5129742

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Προϋπολογισμός: 90.068,13 €

Ημερομηνία ένταξης: 16/07/2021

Πράξη: «Μελέτες Ωρίμανσης για το 23ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας»

Πληροφορίες / Περιγραφή:  Η Πράξη στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου “23ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας” ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη Π.Π. 2021-2027.

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι Μελέτες βρίσκεται επί των οδών Ανθρακωρύχων, Φρυγίας, Σαγαλασσού και Βάριτος  στο Ο.Τ. Γ 561 του Δήμου Νέα Ιωνίας. Είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Αναλυτικότερα: Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων, προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου κατασκευής ενός 2/θέσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου (δυναμικότητας 50 μαθητών).

TOP