2ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη

 

Κωδικός ΟΠΣ/MIS: 5171750

Προγραμματική περίοδος: ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

Προϋπολογισμός: 451.235,03 €

Ημερομηνία ένταξης: 15/12/2022

Πράξη: «Μελέτες Ωρίμανσης για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας»

Πληροφορίες / Περιγραφή: Η Πράξη στοχεύει στην Εκπόνηση όλων των απαραίτητων Μελετών, Αδειών και Εγκρίσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ωρίμανσης του έργου “2ο Δημοτικό Σχολείο Πόρτο Ράφτη – Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις”, ώστε αυτό να ενταχθεί για υλοποίηση στην επόμενη Π.Π. 2021-2027.

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθεί το έργο για το οποίο πρόκειται να εκπονηθούν οι Μελέτες καταλαμβάνει το Ο.Τ. Γ. 1145 στην περιοχή Αγ. Μαρίνα της Δ.Ε. Πόρτο Ράφτη του Μαρκόπουλου Μεσογαίας Αττικής. Επιπρόσθετα, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο κατά κανόνα και σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Αναλυτικότερα: Αντικείμενο του Υποέργου 1 είναι η εκπόνηση του συνόλου των μελετών (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, Ηλεκτρομηχανολογικών κ.λπ.), η έκδοση των απαιτούμενων εγκρίσεων προκειμένου να είναι δυνατή η έκδοση Οικοδομικής Αδείας από το Πολεοδομικό Γραφείο της ΚΤΥΠ Α.Ε. καθώς και η σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης του έργου κατασκευής ενός 9/θέσιου Δημοτικού Σχολείου (δυναμικότητας 225 μαθητών).

TOP